مطالب کاربردی

مطالب کاربردی طراحی و چاپ با ایرانا

برای طراحی یه محصول چاپی با استفاده از مرکب های متالیک به این صورت که شما  وقتی بخواهید یک محصول چاپی طراحی کنید که بیشتر بصورت  چهار رنگ باشد باید...