اشتباهات رایج

اشتباهات رایج

با رعایت قوائد کلی طراحی و مطالعه مقالات آموزشی، ایرادات محصول چاپی خود را به حداقل برسانید. عناوین ذیل تنها برخی از اشتباهات رایج می باشد که در بسیاری از فایل های طراحی مشاهده می گردد.

 1. نوشته ها و آرم نزدیک به کناره های کار هستند.
 2. فونت های به کار رفته در طراحی ریز هستند.
 3. از رنگ های تنپلات و پر استفاده زیادی شده است.
 4. بدون توجه به قالب های طراحی، اقدام به طراحی پاکت یا جعبه می شود.
 5. قالب طراحی صفحات زوج و فرد یک کتاب یا کاتالوگ یکسان هستند.
 6. هنگام طراحی کتاب یا کاتالوگ، شماره صفحات یا لوگو در قسمت نزدیک عطف طراحی شده است و داخل فضای چسب قرار می گیرد.
 7. فضایی برای چاپ شماره سریال در فاکتور یا قبض تعبیه نشده است.
 8. در کارهای دورو، رنگ های متضاد تنپلات طراحی شده است.
 9. هنگام طراحی رنگ سورمه ای، از رنگ زرد استفاده می شود.
 10. هنگام طراحی رنگ زرشکی، از رنگ سایان استفاده می شود.
 11. هنگام طراحی رنگ مشکی، از ترکیب برابر رنگ های سایان، مجنتا، زرد و مشکی به صورت هر کدام ۱۰۰ درصد استفاده می شود.
 12. هنگام طراحی رنگ طوسی، از ترکیب برابر رنگ های سایان، مجنتا، زرد و مشکی استفاده می شود.
 13. نوشته های مشکی به صورت کد رنگ مشکی با درصدی از هر چهار کانال استفاده شده است.