اشتباهات رایج

اشتباهات رایج

با رعایت قوائد کلی طراحی و مطالعه مقالات آموزشی، ایرادات محصول چاپی خود را به حداقل برسانید. عناوین ذیل تنها برخی از اشتباهات رایج می باشد که در بسیاری از فایل های طراحی مشاهده می گردد.

۱- نوشته ها و آرم نزدیک به کناره های کار هستند.

۲- فونت های به کار رفته در طراحی ریز هستند.

۳- از رنگ های تنپلات و پر استفاده زیادی شده است.

۴- بدون توجه به قالب های طراحی، اقدام به طراحی پاکت یا جعبه می شود.

۵- قالب طراحی صفحات زوج و فرد یک کتاب یا کاتالوگ یکسان هستند.

۶- هنگام طراحی کتاب یا کاتالوگ، شماره صفحات یا لوگو در قسمت نزدیک عطف طراحی شده است و داخل فضای چسب قرار می گیرد.

۷- فضایی برای چاپ شماره سریال در فاکتور یا قبض تعبیه نشده است.

۸- در کارهای دورو، رنگ های متضاد تنپلات طراحی شده است.

۹- هنگام طراحی رنگ سورمه ای، از رنگ زرد استفاده می شود.

۱۰- هنگام طراحی رنگ زرشکی، از رنگ سایان استفاده می شود.

۱۱- هنگام طراحی رنگ مشکی، از ترکیب برابر رنگ های سایان، مجنتا، زرد و مشکی به صورت هر کدام ۱۰۰ درصد استفاده می شود.

۱۲- هنگام طراحی رنگ طوسی، از ترکیب برابر رنگ های سایان، مجنتا، زرد و مشکی استفاده می شود.

۱۳- نوشته های مشکی به صورت کد رنگ مشکی با درصدی از هر چهار کانال استفاده شده است.