آماده سازی فایل طراحی چاپ با مرکب پنتون

مرکب پنتون

آماده سازی فایل طراحی چاپ با مرکب پنتون

برای طراحی یه محصول چاپی با استفاده از مرکب های پنتون به این صورت که شما  وقتی بخواهید یک محصول چاپی طراحی کنید که بیشتر بصورت  چهار رنگ باشد باید به این صورت عمل کنید که سفارشات خودتان را بصورت چهار رنگ معمولی همون حالتی که می خواهید چاپ کنید ، طراحی می کنید و سپس تو یک لایه جداگانه رنگ های اضافه تر را بصورت رنگ های آزاد در نظر می گیرید مثلا داخل لایه ۵ ام به فرض یک لوگو قرار می دهیم  ، بصورت رنگ مجنتای خالص و روی اسم لایش می نوشتیم مثلا نقره ای ، در لایه ۶ ام می آیم یک کادر می کشیم و بصورت کد رنگ سایان ۱۰۰ توی اسم لایه میگذارید نقره ای به این صورت که ما کار چهار رنگتون راچاپ میکنیم و در ادمه بصورت رنگ ۵ام و ۶ام از رنگ پنتون نقره ای  و پنتون طلایی طبق همون دستور العملی که شما در اسم لایه ها نوشتید برای شما استفاده می کنیم . موردی که اینجا وجود دارد این است که ترتیب رنگ ها داخل رنگ های ۵ رنگ و ۶ رنگ پنتون مهمه چون اگر رنگ پنتون روی رنگ  های دیگر قرار بگیرد یک حالت دارد و اگر رنگ پنتون زیر رنگ های دیگر قرار بگیرد یک حالت دارد و اگر هم می خواهیم رنگ پنتون خالص را ببینید باید mod لایه را بصورتی طراحی کنید که زیر آن قسمت طراحی شما خالی باشد یعنی رنگ پنتون روی فضای سفید قرار بگیرد وشما بتوانید رنگ خام را مشاهده کنید اگر میخواهید کل رنگ ها حالت پنتون نسبی داشته باشد و جلوه خاصی روی کار داشته باشد شما می توانید یک کار چهار رنگ طراحی کنید ، چهار رنگی که مشکی نداشته باشد . یعنی می توانید تمام بک گراند کار را یک رنگ نقره ای در ابتدای کار چاپ کنید به این حالت طراحی می شود که و رنگ دوم و سوم و چهارم را از رنگ های سایان ، مجنتا و یلو استفاده کنید که روی رنگ نقره ای بشینه اینطوری تمام رنگ ها یک جلوه نسبی از رنگ پنتون دارد و جلوه خاصی به کار شما می دهد .