مجوزها

مجوزهای فعالیت گروه طراحی و چاپ ایرانا
کانون آگهی و تبلیغات ایرانا گرافیک دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
کانون آگهی و تبلیغات ایرانا گرافیک دارای مجوز رسمی از اتحادیه آگهی و تبلیغات استان اصفهان
چاپ ایران دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
چاپ ایران دارای مجوز رسمی از اتحادیه چاپخانه داران و لیتوگرافی های استان اصفهان
دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مرکر فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
دارای مجوز رسمی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی – وزارت صنعت، معدن و تجارت