آماده سازی فایل طراحی چاپ با مرکب متالیک

متالیک

آماده سازی فایل طراحی چاپ با مرکب متالیک

برای طراحی یه محصول چاپی با استفاده از مرکب های متالیک به این صورت که شما  وقتی بخواهید یک محصول چاپی طراحی کنید که بیشتر بصورت  چهار رنگ باشد باید به این صورت عمل کنید که سفارشات خودتان را بصورت چهار رنگ معمولی همون حالتی که می خواهید چاپ کنید ، طراحی می کنید و سپس تو یک لایه جداگانه رنگ های اضافه تر را بصورت رنگ های آزاد در نظر می گیرید مثلا داخل لایه ۵ ام به فرض یک لوگو قرار می دهیم  ، بصورت رنگ مجنتای خالص و روی اسم لایش می نوشتیم مثلا نقره ای ، در لایه ۶ ام می آیم یک کادر می کشیم و بصورت کد رنگ سایان ۱۰۰ توی اسم لایه میگذارید نقره ای به این صورت که ما کار چهار رنگتون راچاپ میکنیم و در ادمه بصورت رنگ ۵ام و ۶ام از رنگ متالیک نقره ای  و متالیک طلایی طبق همون دستور العملی که شما در اسم لایه ها نوشتید برای شما استفاده می کنیم . موردی که اینجا وجود دارد این است که ترتیب رنگ ها داخل رنگ های ۵ رنگ و ۶ رنگ متالیک مهمه چون اگر رنگ متالیک روی رنگ  های دیگر قرار بگیرد یک حالت دارد و اگر رنگ متالیک زیر رنگ های دیگر قرار بگیرد یک حالت دارد و اگر هم می خواهیم رنگ متالیک  خالص را ببینید باید mod لایه را بصورتی طراحی کنید که زیر آن قسمت طراحی شما خالی باشد یعنی رنگ متالیک روی فضای سفید قرار بگیرد وشما بتوانید رنگ خام را مشاهده کنید اگر میخواهید کل رنگ ها حالت متالیک نسبی داشته باشد و جلوه خاصی روی کار داشته باشد شما می توانید یک کار چهار رنگ طراحی کنید ، چهار رنگی که مشکی نداشته باشد . یعنی می توانید تمام بک گراند کار را یک رنگ نقره ای در ابتدای کار چاپ کنید به این حالت طراحی می شود که و رنگ دوم وسوم و چهارم را از رنگ های سایان ،مجنتا و یلو استفاده کنید که روی رنگ نقره ای بشینه اینطوری تمام رنگ ها یک جلوه نسبی از رنگ متالیک دارد و جلوه خاصی به کار شما می دهد .