طرح های تخفیف

۴۰۰.۰۰۰ هزار تومان تخفیف ویژه فقط تا پایان بهمن ماه

جعبه ماسک
۱. جعبه ماسک

اندازه :

طول ۱۹

عرض ۹

ارتفاع ۹/۴

نوع چاپ: چهار رنگ

کد محصول:ig90104

نوع کاغذ/مقوا: پشت طوسی ۲۸۰ گرم

تعداد : ۹۲۰۰

۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig90103

نوع کاغد/مقوا:ایندربرد ۲۵۰ گرم

تعداد : ۶۰۰۰

۷۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۷۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig90102

نوع کاغذ/مقوا: ایندربرد ۲۷۰ گرم

تعداد : ۶۰۰۰

۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۷۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال

جعبه ماسک
۲. جعبه ماسک

اندازه :

طول ۲۰

عرض ۱۱

ارتفاع ۹/۵

نوع چاپ: چهار رنگ

کد محصول:ig90204

نوع کاغذ/مقوا: پشت طوسی ۲۸۰ گرم

تعداد:۹۲۰۰

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۰۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig90203

نوع کاغذ/مقوا:ایندربرد۲۵۰ گرم

تعداد:۶۰۰۰

۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۸۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig90202

نوع کاغذ/مقوا:ایندربرد۲۷۰ گرم

تعداد:۶۰۰۰

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۹۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال

۱ . تقویم رومیزی مربعی کوچک

اندازه برگه ها:

( ارتفاع ) ۱۴ * ( طول ) ۱۴

تعداد برگه ها: ۱۳ برگ

نوع چاپ: چهار رنگ

نوع کاغذ / مقوا برگه ها:

گلاسه ۲۰۰ گرم

اندازه یک طرف پایه:۱۷*۱۵

نوع چاپ و روکش پایه:چهار رنگ با روکش سلفون براق

نوع صحافی پایه:پایه سخت

کد محصول:ig80103

تعداد: ۲۰۰۰ عدد

۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig80102

تعداد: ۱۰۰۰ عدد

۸۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال

۸۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig80101

تعداد: ۵۰۰ عدد

۵۴.۷۰۰.۰۰۰ ریال

۵۰.۷۰۰.۰۰۰ ریال

desktop calendar
۲. تقویم رومیزی مربعی بزرگ

اندازه برگه ها:

( ارتفاع ) ۱۶ * ( طول ) ۱۶

تعداد برگه ها: ۱۳ برگ

نوع چاپ: چهار رنگ

نوع کاغذ / مقوا برگه ها:

گلاسه ۲۰۰ گرم

اندازه یک طرف پایه:۱۹*۱۷

نوع چاپ و روکش پایه:چهار رنگ با روکش سلفون براق

نوع صحافی پایه:پایه سخت

کد محصول:ig80203

تعداد: ۲۰۰۰ عدد

۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig80202

تعداد: ۱۰۰۰ عدد

۹۶.۳۰۰.۰۰۰ ریال

۹۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig80201

تعداد: ۵۰۰ عدد

۵۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

desktop calendar
۳. تقویم رومیزی عمودی کوچک

اندازه برگه ها:

( ارتفاع ) ۱۷ * ( طول ) ۱۴

تعداد برگه ها: ۱۳ برگ

نوع چاپ: چهار رنگ

نوع کاغذ / مقوا برگه ها:

گلاسه ۲۰۰ گرم

اندازه یک طرف پایه:۲۰*۱۵

نوع چاپ و روکش پایه:چهار رنگ با روکش سلفون براق

نوع صحافی پایه:پایه سخت

کد محصول:ig80303

تعداد: ۲۰۰۰ عدد

۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig80302

تعداد: ۱۰۰۰ عدد

۹۸.۲۰۰.۰۰۰ ریال

۹۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig80301

تعداد: ۵۰۰ عدد

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

desktop calendar
۴. تقویم رومیزی عمودی بزرگ

اندازه برگه ها:

( ارتفاع ) ۲۳ * ( طول ) ۱۶

تعداد برگه ها: ۱۳ برگ

نوع چاپ: چهار رنگ

نوع کاغذ / مقوا برگه ها:

گلاسه ۲۰۰ گرم

اندازه یک طرف پایه:۲۶*۱۷

نوع چاپ و روکش پایه:چهار رنگ با روکش سلفون براق

نوع صحافی پایه:پایه سخت

کد محصول:ig80403

تعداد: ۲۰۰۰ عدد

۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig80402

تعداد: ۱۰۰۰ عدد

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۹۸.۲۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig80401

تعداد: ۵۰۰ عدد

۸۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال

۷۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال

Desktop Calendar
۵. تقویم رومیزی افقی کوچک

اندازه برگه ها:

( ارتفاع ) ۱۰/۵ * ( طول ) ۱۹/۵

تعداد برگه ها: ۱۳ برگ

نوع چاپ: چهار رنگ

نوع کاغذ / مقوا برگه ها:

گلاسه ۲۰۰ گرم

اندازه یک طرف پایه:۱۳/۵*۲۰/۵

نوع چاپ و روکش پایه:چهار رنگ با روکش سلفون براق

نوع صحافی پایه:پایه سخت

کد محصول:ig80503

تعداد: ۲۰۰۰ عدد

۱۶۵.۹۰۰.۰۰۰ ریال

۱۶۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig80502

تعداد: ۱۰۰۰ عدد

۹۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال

۹۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig80501

تعداد: ۵۰۰ عدد

۶۰.۷۰۰.۰۰۰ ریال

۵۶.۷۰۰.۰۰۰ ریال

Desktop Calendar
۶. تقویم رومیزی افقی بزرگ

اندازه برگه ها:

( ارتفاع ) ۱۲ * ( طول ) ۲۳

تعداد برگه ها: ۱۳ برگ

نوع چاپ: چهار رنگ

نوع کاغذ / مقوا برگه ها:

گلاسه ۲۰۰ گرم

اندازه یک طرف پایه:۱۵*۲۴

نوع چاپ و روکش پایه:چهار رنگ با روکش سلفون براق

نوع صحافی پایه:پایه سخت

کد محصول:ig80603

تعداد: ۲۰۰۰ عدد

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig80602

تعداد: ۱۰۰۰ عدد

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

کد محصول:ig80601

تعداد: ۵۰۰ عدد

۶۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال

۶۰.۳۰۰.۰۰۰ ریال