روش ساختن کد رنگ طلایی

طلایی

روش ساختن کد رنگ طلایی

رنگ طلایی یکی از رنگ های حساس چاپ می باشد که در صورت استفاده اشتباه از کدهای رنگی، خروجی چاپ مطلوبی را شاهد نخواهید بود. تمایل رنگ طلایی به رنگ های قرمز و قهوه ای زیاد است.

یک عکس گرادینت طلایی به قرمز طبق دستور بالا و گرادینت طلایی به قهوه ای
d

برای دستیابی به بهترین خروجی رنگ طلایی، طبق روش زیر اقدام نمایید:

کد رنگ سایان صفر درصد باشد. (C=0)  دلیل: رنگ طلایی کدر و کثیف نشود و به سمت سبز متمایل نشود.

کد رنگ مجنتا ۲۵ درصد باشد. (M=25)  دلیل: استفاده بیشتر از ۲۵ درصد مجنتا باعث متمایل شدن به خردلی و قهوه ای می شود.

کد رنگ زرد ۱۰۰ درصد باشد. (Y=100)  دلیل: استفاده کمتر از ۱۰۰ درصد زرد باعث متمایل شدن به رنگ عدسی می شود.

کد رنگ مشکی بین ۱۵ درصد الی ۹۰ درصد باشد. (K<90 & K>15)  دلیل: استفاده بیشتر از ۹۰ درصد باعث متمایل شدن به سمت مشکی می شود. تیره گی طلایی را با مشکی تنظیم نمایید.

یک عکس گرافیکی از درصدها تهیه شود مانند نمودار

d