مطالب کاربردی

مطالب کاربردی طراحی و چاپ با ایرانا

  رنگ فیروزه ای (سبز آبی) یکی از رنگ های حساس چاپ می باشد که در صورت استفاده اشتباه از کدهای رنگی، خروجی چاپ مطلوبی را شاهد نخواهید بود. تمایل رنگ...