تعرفه قیمت چاپ پوستر

جهت مشاهده تعرفه چاپ پوستر ، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده  ، پوستر مورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید. با کلیک بر روی آیکون  پوستر مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش پوستر خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

پوستر - تحویلی ( ۱۴/۲ * ۴۳/۶ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دورتعدادتحویلقیمت ( تومان ) راهنما
ig40101
تحریر۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۴۲۰/۰۰۰
ig40102
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۵۷۰/۰۰۰

پوستر - تحویلی ( ۱۶/۷ * ۴۸/۶ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دورتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig40201
تحریر۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۴۷۰/۰۰۰
ig40202
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶۳۰/۰۰۰

پوستر - A4 - تحویلی ( ۲۰/۶ * ۲۸/۶ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دورتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig40301
تحریر۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۴۲۰/۰۰۰
ig40302
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۵۷۰/۰۰۰

پوستر - B4 - تحویلی ( ۲۳/۸ * ۳۳/۶ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دورتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig40401
تحریر۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۴۷۰/۰۰۰
ig40402
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶۳۰/۰۰۰

پوستر - A3 - تحویلی ( ۲۸/۶ * ۴۱/۶ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دورتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig40501
تحریر۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۵۱۰/۰۰۰
ig40502
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۸۰۰/۰۰۰

پوستر - B3 - تحویلی ( ۳۳/۶ * ۴۸/۶ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دورتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig40601
تحریر۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶۱۰/۰۰۰
ig40602
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۹۴۰/۰۰۰

پوستر - تحویلی (۲۸/۶ * ۵۸/۶ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دورتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig40701
تحریر۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۸۸۰/۰۰۰
ig40702
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۲۰۰/۰۰۰

پوستر - A2 - تحویلی ( ۴۳/۶ * ۵۸/۶ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دورتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig40801
تحریر۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۰۳۰/۰۰۰
ig40802
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۵۲۰/۰۰۰

پوستر - تحویلی ( ۳۳/۶ * ۶۳/۶ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دورتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig40901
تحریر۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۹۵۰/۰۰۰
ig40902
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۳۹۰/۰۰۰

پوستر - تحویلی ( ۳۲/۸ * ۶۸ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دورتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig40011
تحریر۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۹۵۰/۰۰۰
ig40012
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۳۹۰/۰۰۰

پوستر - B2 - تحویلی (۴۸/۶ * ۶۸/۶ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دورتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig40211
تحریر۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۱۳۰/۰۰۰
ig40212
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۸۰۰/۰۰۰

پوستر - A - تحویلی (۵۸/۶ * ۸۸/۶ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دورتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig40311
تحریر۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۲/۸۷۰/۰۰۰
ig40312
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۳/۸۵۰/۰۰۰

پوستر - B - تحویلی (۶۸/۶ * ۹۸/۶ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دورتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig40311
تحریر۸۰ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۳/۰۷۰/۰۰۰
ig40312
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهار رنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۴/۴۱۰/۰۰۰