تعرفه قیمت چاپ ساک دستی

جهت مشاهده تعرفه چاپ ساک دستی ، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده  ، ساک دستی مورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید. با کلیک بر روی آیکون  ساک دستی مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش ساک دستی خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

ساک دستی(عرض)۴*(طول)۹* (ارتفاع)۲۱ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig110101
ساک دستی۴*۹*۲۱گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۱/۶۶۰/۰۰۰
ig110102
ساک دستی۴*۹*۲۱گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۱/۷۵۰/۰۰۰
ig110103
ساک دستی۴*۹*۲۱گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۲/۵۴۰/۰۰۰

ساک دستی(عرض)۵*(طول)۱۰*(ارتفاع)۲۵ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig110201
ساک دستی۵*۱۰*۲۵گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۱/۷۹۰/۰۰۰
ig110202
ساک دستی۵*۱۰*۲۵گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۱/۸۸۰/۰۰۰
ig110203
ساک دستی۵*۱۰*۲۵گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۲/۷۳۰/۰۰۰

ساک دستی(عرض)۷*(طول)۱۷*(ارتفاع)۲۶ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig110301
ساک دستی۷*۱۷*۲۶گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۱/۹۸۰/۰۰۰
ig110302
ساک دستی۵*۱۰*۲۵گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۲/۱۶۰/۰۰۰
ig110303
ساک دستی۵*۱۰*۲۵گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۳/۱۴۰/۰۰۰

ساک دستی(عرض)۹*(طول)۲۰*(ارتفاع)۲۰ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig110401
ساک دستی۹*۲۰*۲۰گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۲/۳۸۰/۰۰۰
ig110402
ساک دستی۹*۲۰*۲۰گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۲/۵۶۰/۰۰۰
ig110403
ساک دستی۹*۲۰*۲۰گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۳/۵۷۰/۰۰۰

ساک دستی(عرض)۷*(طول)۲۱*(ارتفاع)۱۴ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig110501
ساک دستی۷*۲۱*۱۴گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۲/۳۸۰/۰۰۰
ig110502
ساک دستی۷*۲۱*۱۴گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۲/۵۶۰/۰۰۰
ig110503
ساک دستی۷*۲۱*۱۴گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۳/۵۷۰/۰۰۰

ساک دستی(عرض)۷*(طول)۵۶*(ارتفاع)۲۴ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمتراهنما
ig110601
ساک دستی۷*۵۶*۲۴گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۳/۳۰۰/۰۰۰
ig110602
ساک دستی۷*۵۶*۲۴گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۳/۵۳۰/۰۰۰
ig110603
ساک دستی۷*۵۶*۲۴گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۴/۴۶۰/۰۰۰

ساک دستی(عرض)۹*(طول)۲۰*(ارتفاع)۳۵ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig110701
ساک دستی۹*۲۰*۳۵گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۲/۷۲۰/۰۰۰
ig110702
ساک دستی۹*۲۰*۳۵گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۲/۹۹۰/۰۰۰
ig110703
ساک دستی۹*۲۰*۳۵گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۴/۱۹۰/۰۰۰

ساک دستی(عرض)۹*(طول)۲۵*(ارتفاع)۲۳ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig110801
ساک دستی۹*۲۵*۲۳گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۲/۵۹۰/۰۰۰
ig110802
ساک دستی۹*۲۵*۲۳گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۲/۸۲۰/۰۰۰
ig110803
ساک دستی۹*۲۵*۲۳گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۳/۹۴۰/۰۰۰

ساک دستی(عطف)۹*(طول)۲۵*(ارتفاع)۴۰ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig110901
ساک دستی۹*۲۵*۴۰گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۳/۰۳۰/۰۰۰
ig110902
ساک دستی۹*۲۵*۴۰گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۳/۳۷۰/۰۰۰
ig110903
ساک دستی۹*۲۵*۴۰گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۴/۷۵۰/۰۰۰

ساک دستی(عرض)۹*(طول)۳۴*(ارتفاع)۴۹ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig110101
ساک دستی۹*۳۴*۴۹گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۴/۴۵۰/۰۰۰
ig110102
ساک دستی۹*۳۴*۴۹گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۴/۹۸۰/۰۰۰
ig110103
ساک دستی۹*۳۴*۴۹گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۶/۶۰۰/۰۰۰

ساک دستی(عرض)۹*(طول)۳۹*(ارتفاع)۵۹ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig110111
ساک دستی۹*۳۹*۵۹گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۵/۰۶۰/۰۰۰
ig110112
ساک دستی۹*۳۹*۵۹گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۵/۷۵۰/۰۰۰
ig110113
ساک دستی۹*۳۹*۵۹گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۷/۷۲۰/۰۰۰

ساک دستی(عطف)۹*(طول)۴۹*(ارتفاع)۳۵ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig110121
ساک دستی۹*۴۹*۳۵گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۴/۴۵۰/۰۰۰
ig110122
ساک دستی۹*۴۹*۳۵گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۴/۹۸۰/۰۰۰
ig110123
ساک دستی۹*۴۹*۳۵گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۶/۶۰۰/۰۰۰

ساک دستی(عرض)۹*(طول)۵۹*(ارتفاع)۴۰ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig110131
ساک دستی۹*۵۹*۴۰گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۵/۰۶۰/۰۰۰
ig110132
ساک دستی۹*۵۹*۴۰گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۵/۷۵۰/۰۰۰
ig110133
ساک دستی۹*۵۹*۴۰گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۷/۷۲۰/۰۰۰

ساک دستی(عرض)۱۰*(طول)۵۰*(ارتفاع)۴۰ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig110141
ساک دستی۱۰*۵۰*۴۰گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۵/۰۶۰/۰۰۰
ig110142
ساک دستی۱۰*۵۰*۴۰گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۵/۷۵۰/۰۰۰
ig110143
ساک دستی۱۰*۵۰*۴۰گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۷/۷۲۰/۰۰۰

ساک دستی(عرض)۱۵*(طول)۵۰*(ارتفاع)۳۵ - روکش سلفون براق

کد محصولنام محصولنوع کاغذ یکرو/ دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig110151
ساک دستی۱۵*۵۰*۳۵گلاسه ۱۳۵ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۵/۰۶۰/۰۰۰
ig110152
ساک دستی۱۵*۵۰*۳۵گلاسه ۱۷۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۵/۷۵۰/۰۰۰
ig110153
ساک دستی۱۵*۵۰*۳۵گلاسه ۲۵۰ گرمچهاررنگ
یکرو
۱۰۰۰۱۰روزه۷/۷۲۰/۰۰۰