تعرفه قیمت چاپ کاتالوگ/نشریه

جهت مشاهده تعرفه چاپ کاتالوگ ، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده  ، کاتالوگ مورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید. با کلیک بر روی آیکون  کاتالوگ مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش کاتالوگ خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

کاتالوگ مربعی کوچک ( ۱۴ * ۱۴ ) - گستره ( ۲۸ * ۱۴ ) – جلد ۴رنگ روکش سلفون – داخل ۴ رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig190101
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۱۲ ص
منگنه ساده۱۰۰۰
۱۰روزه۲/۱۵۰/۰۰۰
ig190102
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۴ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۱۲ ص
منگنه ساده۱۰۰۰۱۰روزه۲/۴۵۰/۰۰۰

کاتالوگ مربعی متوسط ( ۱۶ * ۱۶ ) - گستره ( ۳۲ * ۱۶ ) – جلد ۴رنگ روکش سلفون – داخل ۴ رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig190201
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۱۲ ص
منگنه ساده۱۰۰۰
۱۰روزه۲/۴۰۰/۰۰۰
ig190202
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۴ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۱۲ ص
منگنه ساده۱۰۰۰۱۰روزه۲/۷۰۰/۰۰۰

کاتالوگ اروپایی ( ۱۳ * ۲۱/۵ ) - گستره ( ۲۶* ۲۱/۵ ) – جلد ۴رنگ روکش سلفون – داخل ۴ رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig190301
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۸ ص
منگنه ساده۱۰۰۰
۱۰روزه۲/۳۳۰/۰۰۰
ig190302
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۴ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۸ ص
منگنه ساده۱۰۰۰۱۰روزه۲/۶۳۰/۰۰۰

کاتالوگ مربعی بزرگ ( ۲۲ * ۲۲ ) - گستره ( ۴۴ * ۲۲ ) – جلد ۴رنگ روکش سلفون – داخل ۴ رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig190401
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۱۲ ص
منگنه ساده۱۰۰۰
۱۰روزه۴/۲۰۰/۰۰۰
ig190402
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۴ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۱۲ ص
منگنه ساده۱۰۰۰۱۰روزه۴/۵۰۰/۰۰۰

کاتالوگ رحلی ( ۲۱ * ۲۹ ) - گستره ( ۴۱ * ۲۸/۵ ) – جلد ۴رنگ روکش سلفون – داخل ۴ رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig190501
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۸ ص
منگنه ساده۱۰۰۰
۱۰روزه۳/۹۵۰/۰۰۰
ig190502
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۴ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۸ ص
منگنه ساده۱۰۰۰۱۰روزه۴/۲۵۰/۰۰۰

کاتالوگ رحلی افقی( ۲۱ * ۲۹ ) - گستره ( ۴۱ * ۲۸/۵ ) – جلد ۴رنگ روکش سلفون – داخل ۴ رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig190601
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۸ ص
منگنه ساده۱۰۰۰
۱۰روزه۳/۹۵۰/۰۰۰
ig190602
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۴ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۸ ص
منگنه ساده۱۰۰۰۱۰روزه۴/۲۵۰/۰۰۰

کاتالوگ رقعی ( ۱۵ * ۲۱ ) - گستره ( ۲۸ * ۲۱ ) – جلد ۴رنگ روکش سلفون – داخل ۴ رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig190701
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۱۶ ص
منگنه ساده۱۰۰۰
۱۰روزه۳/۵۵۰/۰۰۰
ig190702
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۴ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۱۶ ص
منگنه ساده۱۰۰۰۱۰روزه۳/۸۵۰/۰۰۰

کاتالوگ رقعی افقی ( ۱۵ * ۲۱ ) - گستره ( ۲۸ * ۲۱ ) – جلد ۴رنگ روکش سلفون – داخل ۴ رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig190801
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۱۶ ص
منگنه ساده۱۰۰۰
۱۰روزه۳/۵۵۰/۰۰۰
ig190802
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۴ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۱۶ ص
منگنه ساده۱۰۰۰۱۰روزه۳/۸۵۰/۰۰۰

کاتالوگ وزیری ( ۱۷ * ۲۴ ) - گستره ( ۳۳ * ۲۳/۵ ) – جلد ۴رنگ روکش سلفون – داخل ۴ رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig190901
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۱۶ ص
منگنه ساده۱۰۰۰
۱۰روزه۳/۸۵۰/۰۰۰
ig190902
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۴ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۱۶ ص
منگنه ساده۱۰۰۰۱۰روزه۴/۱۴۰/۰۰۰

کاتالوگ وزیری افقی ( ۱۷ * ۲۴ ) - گستره ( ۳۳ * ۲۳/۵ ) – جلد ۴رنگ روکش سلفون – داخل ۴ رنگ

کد محصولنوع کاغذنوع صحافیتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig190111
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۲ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۱۶ ص
منگنه ساده۱۰۰۰
۱۰روزه۳/۸۵۰/۰۰۰
ig190112
جلدگلاسه ۲۵۰ گرم - ۴ ص
داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم - ۱۶ ص
منگنه ساده۱۰۰۰۱۰روزه۴/۱۴۰/۰۰۰