تعرفه قیمت چاپ شیت اختصاصی

جهت مشاهده تعرفه چاپ شیت، ابتدا از بین تقسیم بندی های موجود، بلوک مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس از درون جدول باز شده  ، شیت مورد نظر خود را با توجه با جزییات موجود جهت چاپ انتخاب نمایید. با کلیک بر روی آیکون  شیت مورد نظر خود را جهت چاپ سفارش دهید.جهت دانلود فایل قالب طراحی، قالب های تیغ و نکات طراحی، حتما با کلیک بر روی آیکون راهنمای مربوطه را مطالعه نمایید و در کمال آرامش شیت خود را با بالاترین کیفیت چاپ نمایید.
تاریخ به روزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

شیت ( ۳۰ * ۳۰ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig160101
تحریر۸۰گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۵۷۰/۰۰۰
ig160102
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۷۱۰/۰۰۰

شیت ( ۳۳ * ۳۵ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig160201
تحریر۸۰گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶۰۰/۰۰۰
ig160202
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۸۰۰/۰۰۰

شیت ( ۲۰ * ۴۵ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig160301
تحریر۸۰گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۵۷۰/۰۰۰
ig160302
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۷۱۰/۰۰۰

شیت ( ۳۰ * ۴۵ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig160401
تحریر۸۰گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶۵۰/۰۰۰
ig160402
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۸۶۰/۰۰۰

شیت ( ۲۳ * ۵۰ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig160501
تحریر۸۰گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۶۰۰/۰۰۰
ig160502
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۸۰۰/۰۰۰

شیت ( ۳۵ * ۵۰ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig160601
تحریر۸۰گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۷۰۰/۰۰۰
ig160602
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۰۰۰/۰۰۰

شیت ( ۳۰ * ۶۰ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig160701
تحریر۸۰گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۹۷۰/۰۰۰
ig160702
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۲۸۰/۰۰۰

شیت ( ۴۵ * ۶۰ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig160801
تحریر۸۰گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۲۰۰/۰۰۰
ig160802
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۶۰۰/۰۰۰

شیت ( ۳۵ * ۶۵ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig160901
تحریر۸۰گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۰۴۰/۰۰۰
ig160902
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۴۶۰/۰۰۰

شیت ( ۳۳ * ۷۰ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig160111
تحریر۸۰گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۰۴۰/۰۰۰
ig160112
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۴۶۰/۰۰۰

شیت ( ۵۰ * ۷۰ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig160121
تحریر۸۰گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۲۵۰/۰۰۰
ig160122
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۱/۳۰۰/۰۰۰

شیت ( ۶۰ * ۹۰ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig160131
تحریر۸۰گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۲/۹۳۰/۰۰۰
ig160132
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۳/۸۰۰/۰۰۰

شیت ( ۷۰ * ۱۰۰ )

کد محصولنوع کاغذیکرو/دوروتعدادتحویلقیمت ( تومان )راهنما
ig160141
تحریر۸۰گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۳/۱۵۰/۰۰۰
ig160142
گلاسه ۱۳۵ گرمیکرو
چهاررنگ
۱۰۰۰۱۰ روزه۴/۳۵۰/۰۰۰