روش ساختن کد رنگ بنفش

بنفش

روش ساختن کد رنگ بنفش

رنگ بنفش یکی از رنگ های حساس چاپ می باشد که در صورت استفاده اشتباه از کدهای رنگی، خروجی چاپ مطلوبی را شاهد نخواهید بود. تمایل رنگ بنفش به رنگ های سورمه ای و سرخ آبی زیاد است.

یک عکس گرادینت بنفش به سورمه ای طبق دستور بالا و گرادینت بنفش به سرخ آبی

برای دستیابی به بهترین خروجی رنگ بنفش، طبق روش زیر اقدام نمایید:

کد رنگ سایان ۶۰ درصد باشد. (C=60)  دلیل: استفاده بیشتر از رنگ سایان باعث تمایل به سورمه ای و استفاده کمتر باعث تمایل به سرخ آبی می شود.

کد رنگ مجنتا ۱۰۰ درصد باشد. (M=100)

کد رنگ زرد صفر درصد باشد. (Y=0)  دلیل: رنگ بنفش کدر و کثیف نشود.

کد رنگ مشکی کمتر از ۸۰ درصد باشد. (K<80)  دلیل: استفاده بیشتر از ۸۰ درصد رنگ مشکی باعث تمایل به مشکی و غلبه کد رنگ مشکی بر بنفش می شود. تیره گی بنفش را با مشکی تنظیم نمایید.

یک عکس گرافیکی از درصدها تهیه شود مانند نمودار[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

رنگ بنفش یکی از رنگ های حساس چاپ می باشد که در صورت استفاده اشتباه از کدهای رنگی، خروجی چاپ مطلوبی را شاهد نخواهید بود. تمایل رنگ بنفش به رنگ های سورمه ای و سرخ آبی زیاد است.

برای دستیابی به بهترین خروجی رنگ بنفش، طبق روش زیر اقدام نمایید:

کد رنگ سایان ۶۰ درصد باشد. (C=60)  دلیل: استفاده بیشتر از رنگ سایان باعث تمایل به سورمه ای و استفاده کمتر باعث تمایل به سرخ آبی می شود.

کد رنگ مجنتا ۱۰۰ درصد باشد. (M=100)

کد رنگ زرد صفر درصد باشد. (Y=0)  دلیل: رنگ بنفش کدر و کثیف نشود.

کد رنگ مشکی کمتر از ۸۰ درصد باشد. (K<80)  دلیل: استفاده بیشتر از ۸۰ درصد رنگ مشکی باعث تمایل به مشکی و غلبه کد رنگ مشکی بر بنفش می شود. تیره گی بنفش را با مشکی تنظیم نمایید.