روش ساختن کد رنگ بنفش با چهاررنگ اصلی

بنفش

روش ساختن کد رنگ بنفش با چهاررنگ اصلی

 

رنگ بنفش یکی از رنگ های حساس چاپ می باشد که در صورت استفاده اشتباه از کدهای رنگی، خروجی چاپ مطلوبی را شاهد نخواهید بود. تمایل رنگ بنفش به رنگ های سورمه ای و سرخ آبی زیاد است.

برای دستیابی به بهترین خروجی رنگ بنفش، طبق روش زیر اقدام نمایید:

کد رنگ سایان ۶۰ درصد باشد. (C=60)  دلیل: استفاده بیشتر از رنگ سایان باعث تمایل به سورمه ای و استفاده کمتر باعث تمایل به سرخ آبی می شود.

کد رنگ مجنتا ۱۰۰ درصد باشد. (M=100)

کد رنگ زرد صفر درصد باشد. (Y=0)  دلیل: رنگ بنفش کدر و کثیف نشود.

کد رنگ مشکی بین ۱۵ درصد الی ۸۰ درصد باشد. (K<80 & K>15)  دلیل: استفاده بیشتر از ۸۰ درصد باعث متمایل شدن به سمت مشکی می شود. تیره گی رنگ بنفش را با مشکی تنظیم نمایید.

رنگ بنفش