روش ساختن کد رنگ فیروزه ای (سبز آبی)

فیروزه ای

روش ساختن کد رنگ فیروزه ای (سبز آبی)

رنگ فیروزه ای (سبز آبی) یکی از رنگ های حساس چاپ می باشد که در صورت استفاده اشتباه از کدهای رنگی، خروجی چاپ مطلوبی را شاهد نخواهید بود. تمایل رنگ فیروزه ای به رنگ های آبی و سبز زیاد است.

یک عکس گرادینت فیروزه ای به آبی طبق دستور بالا و گرادینت فیروزه ای به سبز

برای دستیابی به بهترین خروجی رنگ فیروزه ای، طبق روش زیر اقدام نمایید:

کد رنگ سایان ۱۰۰ درصد باشد. (C=100)

کد رنگ مجنتا صفر درصد باشد. (M=0)  دلیل: رنگ فیروزه ای کدر و کثیف نشود و همچنین متمایل به آبی نفتی نشود.

کد رنگ زرد ۳۰ درصد باشد. (Y=30)  دلیل: استفاده بیشتر از رنگ زرد باعث سبز شدن و استفاده کمتر از رنگ زرد باعث آبی شدن می شود.

کد رنگ مشکی بین ۱۵ درصد الی ۶۵ درصد باشد. (K<65 & K>15)  دلیل: استفاده کم از ۱۵ درصد رنگ مشکی باعث متمایل شدن به سمت آبی و استفاده بیشتر از ۶۵ درصد باعث متمایل شدن به سمت مشکی می شود. تیره گی فیروزه ای را با مشکی تنظیم نمایید.

یک عکس گرافیکی از درصدها تهیه شود مانند نمودار[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

رنگ فیروزه ای (سبز آبی) یکی از رنگ های حساس چاپ می باشد که در صورت استفاده اشتباه از کدهای رنگی، خروجی چاپ مطلوبی را شاهد نخواهید بود. تمایل رنگ فیروزه ای به رنگ های آبی و سبز زیاد است.

برای دستیابی به بهترین خروجی رنگ فیروزه ای، طبق روش زیر اقدام نمایید:

کد رنگ سایان ۱۰۰ درصد باشد. (C=100)

کد رنگ مجنتا صفر درصد باشد. (M=0)  دلیل: رنگ فیروزه ای کدر و کثیف نشود و همچنین متمایل به آبی نفتی نشود.

کد رنگ زرد ۳۰ درصد باشد. (Y=30)  دلیل: استفاده بیشتر از رنگ زرد باعث سبز شدن و استفاده کمتر از رنگ زرد باعث آبی شدن می شود.

کد رنگ مشکی بین ۱۵ درصد الی ۶۵ درصد باشد. (K<65 & K>15)  دلیل: استفاده کم از ۱۵ درصد رنگ مشکی باعث متمایل شدن به سمت آبی و استفاده بیشتر از ۶۵ درصد باعث متمایل شدن به سمت مشکی می شود. تیره گی فیروزه ای را با مشکی تنظیم نمایید.