روش ساختن کد رنگ سورمه ای با چهاررنگ اصلی

سورمه ای

روش ساختن کد رنگ سورمه ای با چهاررنگ اصلی

رنگ سورمه ای یکی از رنگ های حساس چاپ می باشد که در صورت استفاده اشتباه از کدهای رنگی، خروجی چاپ مطلوبی را شاهد نخواهید بود. تمایل رنگ سورمه ای به رنگ های بنفش، آبی نفتی و مشکی زیاد است.

برای دستیابی به بهترین خروجی رنگ سورمه ای، طبق روش زیر اقدام نمایید:

کد رنگ سایان ۱۰۰ درصد باشد. (C=100)  دلیل: رنگ سورمه ای متمایل به بنفش نشود.

کد رنگ مجنتا بیش تر از ۷۵ درصد نباشد. (M<75)  دلیل: نوسانات رنگ مجنتا هنگام چاپ بر روی سورمه ای تاثیر منفی نگذارد و قالب نشود.

کد رنگ زرد صفر درصد باشد. (Y=0)  دلیل: رنگ سورمه ای کدر و کثیف نشود.

کد رنگ مشکی بین ۵۰ درصد الی ۸۰ درصد باشد. (K<80 & K>50)  دلیل: استفاده کمتر از ۵۰ درصد رنگ مشکی باعث متمایل شدن به سمت آبی نفتی و استفاده بیشتر از ۸۰ درصد باعث متمایل شدن به سمت مشکی می شود. تیره گی سورمه ای را با مشکی تنظیم نمایید.

رنگ سورمه ای