روش ساختن کد رنگ زرشکی و آلبالویی با چهاررنگ اصلی

زرشکی

روش ساختن کد رنگ زرشکی و آلبالویی با چهاررنگ اصلی

به دلیل شباهت زیاد رنگ زرشکی و آلبالویی در کدهای رنگ، در توضیحات ذیل به اختصار رنگ زرشکی عنوان شده است.

رنگ زرشکی یکی از رنگ های حساس چاپ می باشد که در صورت استفاده اشتباه از کدهای رنگی، خروجی چاپ مطلوبی را شاهد نخواهید بود. تمایل رنگ زرشکی به رنگ قهوه ای بسیار زیاد است.

برای دستیابی به بهترین خروجی رنگ زرشکی، طبق روش زیر اقدام نمایید:

کد رنگ سایان صفر درصد باشد. (C=0)  دلیل: رنگ زرشکی کدر و کثیف نشود.

کد رنگ مجنتا ۱۰۰ درصد باشد. (M=100)  دلیل: رنگ زرشکی متمایل به قهوه ای نشود.

کد رنگ زرد بیش تر از ۷۰ درصد نباشد. (Y<70)  دلیل: درصد بالای رنگ زرد باعث قهوه ای شدن رنگ و استفاده کم باعث بنفش شدن رنگ می شود.

کد رنگ مشکی بین ۲۵ درصد الی ۶۵ درصد باشد. (K<65 & K>25)  دلیل: استفاده بیشتر از ۶۵ درصد رنگ مشکی باعث متمایل شدن به سمت قهوه ای و همچنین با تغییر درصد رنگ مشکی می توانید از رنگ آلبالویی بهره مند شوید.

رنگ زرشکی یا آلبالویی